Despre CÎS

Camera Înregistrării de Stat este autoritatea care prin intermediul filialelor sale efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care potrivit legislaţiei se înregistrează la alte autorităţi ale statului.

Camera Înregistrării de Stat îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi în conformitate cu prevederile Statutului CÎS.

Camera Înregistrării de Stat are în structură sa 10 oficii teritoriale/filiale, dislocate în municipiile Chişinău, Bălţi, Comrat, oraşele Cahul, Căuşeni, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca şi Ungheni.

Înregistrarea se efectuează la filiala în raza de activitate al căruia se află sediul persoanei juridice sau domiciliul întreprinzătorului individual.

La înregistrare se aplică principiul „ghişeului unic” – solicitantul înregistrării depune documentele pentru înregistrare doar la filiala CÎS, de unde ulterior în termenul stabilit primeşte actele de confirmare a înregistrării. Pînă la înregistrare şi după înregistrare solicitantul este scutit de a se prezenta la alte autorităţi (Î.S. ,,CRIS ,,Registru", Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Camera Înregistrării de Stat, Centrul Naţional de Terminologie, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Monitorul Oficial etc.) pentru coordonări şi autorizări legate de înregistrare. Acest lucru îl face filiala în regim on-line.

Principalele atribuţii ale Camerei sînt:

 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • ţinerea Registrului de stat;
 • eliberarea extraselor din Registrul de stat;
 • acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
 • participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;
 • editarea Buletinului Electronic al Camerei Înregistrării de Stat.

Istoricul 

 • la 09 decembrie 1991, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 241 cu privire la înregistrarea întreprinderilor ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, a fost creată Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei. Întru executarea acestui decret, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 51 din 29 ianuarie 1992 a aprobat „Regulamentul cu privire la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova”;
 • la 5 octombrie 2000 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1265-XIV „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor”. Legea stabileşte procedura înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor persoane fizice şi juridice, inclusiv a instituţiilor financiare şi organizaţiilor de asigurări, precum şi a filialelor şi reprezentanţelor acestora, structura organizatorică a sistemului înregistrării de stat;
 • urmare Legii nr. 417-XV din 26 iulie 2001 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative”, Camera Înregistrării de Stat a trecut din subordinea Ministerului Justiţiei în subordinea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;
 • la 19 octombrie 2007 a fost adoptată Legea nr.220-XVI privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Legea substituie Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (nr.1265-XIV din 05.10.2000).Legea nominalizată propune un şir de proceduri avansate cum ar fi reducerea termenelor de înregistrare, solicitarea în regim on-line de la alte autorităţi publice a documentelor necesare înregistrării, stipularea exhaustivă a listei actelor necesare înregistrării, înregistrarea şi radierea simplificată a întreprinzătorilor individuali, reducerea actelor necesare radierii, radierea din oficiu a persoanelor juridice inactive;
 • urmare Hotărîrii Guvernului RM nr. 597 din 21 octombrie 2009 „Privind unele măsuri de executare a Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009”, Camera Înregistrării de Stat a trecut din subordinea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în subordinea Ministerului Justiţiei.

Pe lîngă principalele atribuţii pe care le îndeplineşte, obiectivul de bază al Camerei Înregistrării de Stat reprezintă optimizarea şi simplificarea continuă a procedurii de înregistrare, reorganizare şi radiere a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ajustînd-o la standardele Uniunii Europene. Obiectivul menţionat este prevăzut în Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 104 din 01.02.2007, iar acţiunea prioritară în realizarea acestui obiectiv rezidă în implementarea în cadrul Camerei Înregistrării de Stat a documentului electronic şi a semnăturii digitale. O altă măsură prioritară în realizarea acestui obiectiv constă în optimizarea procedurilor şi lărgirea spectrului de servicii acordate prin intermediul Internet-ului.