Tarife

Taxele

pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către

Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”

 

Nr.

crt.

Denumirea serviciului

 

Taxa,

lei

 

I. Servicii de înregistrare

 

1

Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a filialei şi reprezentanţei acesteia

1149

2

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual

364

 

                             II. Servicii de asistenţă

1

Redactarea  actului  de constituire, iniţial sau în formă actualizată, a persoanei juridice şi/sau a actului adiţional privind modificarea actului de constituire ori, după caz, a hotărîrii adunării generale a fondatorilor (asociaţilor), a deciziei asociatului unic

120

2

Perfectarea actelor de constituire pentru înregistrarea de stat, precum şi  redactarea modificărilor în actul de constituire

202

3

Verificarea şi rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul internetului, pe un termen de pînă la 6 luni

71

4

Publicarea informaţiei în Buletinul electronic

131

 

III. Furnizarea informaţiei

(eliberarea extraselor din Registrul de stat)

 

1

Extras din Registrul de stat care conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate

110

2

Istoricul persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, din momentul înregistrării pînă la data solicitării istoricului, privind înregistrarea iniţială şi informaţiile în ordine cronologică (cu excepţia datelor privind domiciliul)

245

3

Informaţii privind iniţierea procedurii de reorganizare sau de dizolvare a persoanei juridice, privind radierea din Registrul de stat. Informaţii privind succesiunea în drepturi şi obligaţii pentru persoana juridică,  privind suspendarea activităţii

73

4

Informaţii despre persoane juridice şi întreprinzători individuali clasificate pe diferite criterii (sediu, obiect principal de activitate, participare străină la capital)

73

5

Informaţii privind starea persoanei juridice sau a  întreprinzătorului individual (pasivă, inactivă; licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate; interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti; punerea în gaj a părţii sociale din capitalul social; conturile bancare curente şi  datoria faţă de bugetul public naţional)

109

6

Informaţii despre administratorii fiduciari sau administratorii insolvabilităţii desemnați de instanţa de judecată, precum şi despre componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control, despre membrii  comisiei de lichidare sau lichidator

109

7

Furnizarea informaţiilor prevăzute în punctele 1, 3–6 în regim  on-line

în temeiul contractu-lui încheiat

8

Familiarizarea la sediul Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” sau la oficiile teritoriale ale acesteia cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual înregistraţi

226

IV. Servicii de autentificare şi certificare

1

Eliberarea unei copii certificate de pe actul de constituire (contract de constituire sau statut), hotărîrea de constituire (proces-verbal, ordin sau declarație), actul adiţional privind înregistrarea modificărilor, decizia de înregistrare, precum şi de pe alte documente din dosarul de evidenţă

148

2

Autentificarea actului de constituire al persoanei juridice şi a actului adiţional privind modificarea actului de constituire

197

3

Certificarea specimenului semnăturii în actele persoanei juridice

63

 

Notă: „înregistrarea de stat” include în sine:consultaţii privind formalităţile legale referitor la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual, verificarea şi rezervarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţinerea informaţiilor necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, prezentarea informaţiilor din Registrul de stat autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială

 

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori.

 

Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în anexă, cu excepţia compartimentului I și punctelor 1, 2 şi 4 din compartimentul II din anexă, efectuate la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în 24  de ore, 4 ore sau 1 oră,  taxele se majorează, respectiv, de 2, 3 sau 4 ori.

 

Rechizite bancare